top of page

Save For College!***¡Ahorre para la universidad!***Sove pou kolèj!
It's never too early to save for college, and there are a variety of plans starting at $45 per month. Every prepaid plan is fully guaranteed by the State of Florida so you can never lose your investment. Enrollment is open now through April 30th, and you can use promo code MIAMI21 for free enrollment until February 28th, or $25 off from March 1st through April 30th. Visit https://www.myfloridaprepaid.com/


Nunca es demasiado temprano para ahorrar para la universidad y hay una variedad de planes que comienzan en $ 45 por mes. Cada plan prepago está totalmente garantizado por el estado de Florida para que nunca pierda su inversión. La inscripción está abierta desde ahora hasta el 30 de abril, y puede usar el código de promoción MIAMI21 para la inscripción gratuita hasta el 28 de febrero, o $ 25 de descuento desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril. Visite https://www.myfloridaprepaid.com/


Li pa janm twò bonè pou konsève pou kolèj e gen yon varyete plan ki kòmanse nan $ 45 chak mwa. Chak plan prépayé totalman garanti pa eta Florid pou ou pa janm pèdi envestisman ou. Enskripsyon louvri depi koulye a jiska 30 avril, epi ou ka itilize kòd promo MIAMI21 pou enskripsyon gratis jouk 28 fevriye, oswa $ 25 koupe soti nan Mas 1 a 30 avril. Vizite https://www.myfloridaprepaid.com/

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page