top of page

Very Important Survey***Encuesta Muy Importante***Sondaj Trè Enpòtan
Dear Parents,

Please fill out this very important online survey. The survey results will help us gain much-needed extra funding.

Note: there is a drop-down arrow in the top right of the survey that allows you to change the language to Spanish or Haitian Creole.


Estimados padres,

Complete esta encuesta en línea muy importante. Los resultados de la encuesta nos ayudarán a obtener la financiación adicional que tanto necesitamos.

Nota: hay una flecha desplegable en la parte superior derecha de la encuesta que le permite cambiar el idioma a español o criollo haitiano.


Chè paran yo,

Tanpri ranpli sondaj sou entènèt trè enpòtan sa a. Rezilta sondaj yo pral ede nou jwenn finansman siplemantè ki nesesè anpil.

Remak: gen yon flèch ki dewoule anlè adwat sondaj la ki pèmèt ou chanje lang nan panyòl oswa kreyòl ayisyen.Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page